Overige ontwikkelingen

De Omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg kan niet los worden gezien van allerlei ontwikkelingen die op lokaal, provinciaal en landelijk niveau spelen. Voor een aantal van die ontwikkelingen geldt dat zij een proces bewandelen dat parallel loopt met het traject van de Omgevingsvisie. Dit maakt het er voor inwoners vaak niet overzichtelijker op. Waar dat mogelijk is stemmen wij deze trajecten als gemeente zo goed mogelijk op elkaar af. 

 

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die een link hebben met de Omgevingsvisie, maar een eigen proces kennen.

Lokale ontwikkelingen

Gebiedsvisie Dalweg

Foto DalwegDe gemeente Soest wil het Dalweggebied met en voor haar inwoners transformeren tot een levendige plek waar jonge en oude inwoners elkaar ontmoeten. Na een participatietraject met inwoners en organisaties eerder dit jaar, wordt er momenteel gewerkt aan het opstellen van de Gebiedsvisie voor het Dalweggebied.  Website: Gebiedsvisie Dalweggebied


Woningbouwprojecten in Soesterberg

Foto graafmachineIn de komende jaren worden er in Soesterberg op verschillende locaties in totaal ca. 1000 nieuwe woningen gebouwd. 
Website: Soesterberg in ontwikkeling


Klimaatadaptatie

Foto regenplasEr is een groeiend besef dat het klimaat verandert en dat er actie moet worden ondernomen. Droogteschade, schade door extreme buien, stijging van het waterpeil en bodemdaling vormen in toenemende mate een risico voor de manier waarop wij nu leven, werken en wonen. In 2020 gaat de gemeente Soest risicodialogen organiseren over klimaatadaptatie op drie verschillende thema’s: droogte, hittestress en wateroverlast in de stedelijke omgeving. De centrale vraag waar deelnemers van een stadsdialoog zich over buigen is: welk beschermingsniveau willen wij met elkaar nastreven?  Website: Platform Water Vallei en Eem


Energietransitie

Foto windmolenIn Nederland willen we in 2050 geen of bijna geen CO2 meer uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. Ook de gemeente Soest wil in 2050 een CO2-neutrale gemeente zijn. De energietransitie zal steeds meer zichtbaar worden voor alle inwoners uit Soest en Soesterberg en daarmee ook haar stempel drukken op de Omgevingsvisie.
Website: soest co2 neutraal in 2050 


Masterplan Wonen (Soest)

Foto huisje met mensenDe woningmarkt in onze regio staat onder druk en de bouw van nieuwe (passende) woningen blijft achter bij de behoefte. Het Masterplan Wonen is een leidraad voor het uitwerken en realiseren van woningbouw voor de korte termijn (ca. tot 2025) in de kern Soest. De thema’s die in het Masterplan Wonen worden behandeld zijn: 
  • de kwalitatieve woningbouwopgave voor de korte termijn;
  • de (woningbouw)locaties die voor de korte termijn in beeld zijn; 
  • en de mogelijk in te zetten sturingsinstrumenten rondom wonen;

Daarnaast moet ook inzicht komen in de vraagstukken rondom Wonen voor de langere termijn. Deze vraagstukken moeten onder meer een antwoord krijgen in de Omgevingsvisie;

Nadat we scherp hebben waar het over gaat, worden eind 2019/ begin 2020 keuzes gemaakt die worden vastgelegd in het Masterplan Wonen.


Andere overheden

Foto Den HaagNet als elke gemeente stellen ook het Rijk en de Provincies een Omgevingsvisie vast. Het Rijk doet dat voor haar nationale doelstellingen in een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de provincie Utrecht legt haar provinciale doelstellingen vast in de Provinciale Omgevingsvisie Utrecht (POVI). Beide hogere overheden gebruiken hiervoor hun eigen participatietrajecten. 
In onze regio heeft ook het Waterschap een visie opgesteld, namelijk de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI).

 
soest
2208