Energie

Energie

Als u over windmolens en zonneparken wilt meedenken kunt u hier naar de discussie windmolens en zonneparken. U komt dan op een ander platform. 

klik hier voor de andere site

 

Deel

Reacties

 • Ed
  Kleine lokale fusie reactoren kunnen schoon en veilig een continue vraag aan energie beantwoorden zonder backup uit traditionele bronnen.Het systeem redundant aanleggen om storingen te ondervangen.Zag hierboven deze optie ook al langskomen. Helaas is de huidige politiek technisch te slecht onderlegt en worden vaak door clubjes op een bepaald spoor gezet waarbij die clubjes connecties hebben met fabrikanten en andere belanghebbende en enkel uit zijn op verdienen ipv het zg milieudoel
  26-11-2020 17:22:25
 • Steek als eerste in om de energiebehoefte te laten afnemen. Dus minder en zuinigere apparaten, verwarming lager (warmer kleden), minder en minder ver reizen, energie-efficientere productiemethoden enz. Bekijk energieopwekking in Europees verband vertaald naar maatregelen op regio-niveau. Pak met investeringen de grootste vervuilende opwekking als eerste aan met Europese subsidies en stimuleer particuliere investeerders alvast op lokaal niveau. Voorkom in Nederland onnodig beslag op grondgebruik. Dit hebben we vooral wonen en recreatie nodig.Voor Soest dus isoleren, bij vervanging van apparatuur na afweging of deze wel nodig zijn, kiezen voor energiezuinige modellen enz. Vooralsnog geen andere en zeker niet opgelegde ingrijpende maatregelen.
  24-11-2020 13:32:14
 • wim
  op dit moment komt er steeds meer weerstand tegen zonneweiden en windparken ook vanuit de overheid / provinciale staten. Soest moet eerst met eigen locaties en o.a. sportcomplexen beginnen. soest heeft veel hoogbouw/flats geschikt voor zon energie. vergt samenwerking met VVE's en woningbouw coöperaties. hoe gaan we om met de toekomstige afvalberg die ontstaat aan einde levensduur zonnepanelen en windturbines.
  23-11-2020 22:42:05
 • De uitstoot van CO2 en het daarmee gepaard gaande broeikaseffect is een mondiaal probleem, dat we mondiaal zullen moeten oplossen. Den Haag (onze overheid) hoor je alleen over de problematiek in Nederland en heeft het idee fixe dat we dit grotendeels op gaan lossen door van het gas af te gaan en zoveel mogelijk zonnepanelen en windmolens te plaatsen. Dit wordt ons dus door de strot geduwd. Niet wordt verteld dat de verkoop van aardgas aan het buitenland gewoon doorgaat, dus CO2 uit gaat stoten, maar ja dat is een ver van ons bed show en voor de overheid zakken vullen. Tevens wordt een fijnmazig hoog technisch aardgasnet, waarde 100 miljard euro en waar vele landen jaloers op zijn, afgedankt. Of gaan we het in de toekomst voor het transport van waterstof gebruiken? Nu wat feiten. Nederland draagt voor slechts 0,4 % mee aan het mondiale broeikaseffect. 0,4%, het resultaat van al de vervuiling die wij jaarlijks met z'n allen produceren. Vervuiling als gevolg van aardgas is hier slechts een zeer gering onderdeel van. In rap tempo van het aardgas afgaan is gelet op de volgende feiten volledig irreeel. In zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk wordt een groot deel van de huizen verwarmd door oliegestookte ketels. Deze zorgen voor een gigantische vervuiling en CO2 uitstoot. Duitsland is een project gestart om in snel tempo al deze ketels gesusidieerd te vervangen door jawel, GASGESTOOKTE ketels. Het Verenigd Koninkrijk heeft dezelfde plannen. België bouwt voor 2025 nog 3 grote GASGESTOOKTE centrales om het verlies van electrische energie als gevolg van de sluiting van de kerncentrales in Doel en Tihange op te vangen. Bij Griekenland en Turkije is een groot aardgasveld in zee aangeboord. Dit zal zonder twijfel door één of beide landen geëxploiteerd gaan worden. Het gaat tenslotte om geld, veel geld!!Windmolens hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar. Dit betekent dat alle geplaatste molens voor 2050 nog minstens 2 keer vervangen zullen moeten worden. Dit veroorzaakt een gigantische hoeveelheid schroot die gerecycled zal moeten worden. Een gigantische klus die een gigantische CO2 uitstoot zal veroorzaken, ervan uitgaand dat we in staat zijn deze gigantische schroothoop te verwerken. Om de totale kosten van de windmolen, bouw, onderhoud, operationele kosten, afbraak en recycling te financieren dient de molen eerst 36 tot 60 maanden te draaien alvorens rendabel te worden. Overigens, de productiefactor van een gemiddelde molen bedraagt nog geen 25%, er is niet altijd bruikbare wind.Zonnepanelen. De technische ontwikkelingen gaan ook hier snel. Panelen krijgen een steeds groter rendement en gaan minimaal 25 jaar mee. De operationele CO2 uitstoot is 0, toe te rekenen CO2 uitstoot doet zich alleen voor tijdens productie, onderhoud en recycling. Mits de omgevingsfactoren het toestaan is het een ideaal product voor de individuele energievoorziening van een gebouw c.q. woning. Wel dient rekening gehouden te worden dat de zon niet altijd schijnt en er dus gezorgd moet worden voor een aanvullende energiebron.Kernenergie. Nederland kent op dit moment nog 2 kerncentrales, Borssele voor de opwekking van electriciteit en Petten voor medische doeleinden en onderzoek. Sinds de bouw van de centrale in Borssele (goed voor 4% van onze electriciteitsbehoefte) is de techniek m.b.t. het bouwen van centales met grote sprongen vooruit gegaan. Men is nu bezig met de ontwikkeling van de 4de generatie reactoren gebaseerd op Thorium als splijtstof. Een kerncentrale kan gedurende een periode van circa 80 jaar een enorme hoeveelheid electrische energie leveren met een CO2 uitstoot van praktisch 0. De verwerking van het radioactieve afval is nog wel een punt van aandacht en waar veel onderzoek naar gedaan wordt om dit beter te beheersen. Echter lang niet zo'n groot probleem als door velen voorgesteld wordt. Het door Borssele geproduceerde afval is voor 95 % recyclebaar. Per jaar rest circa 1,5 kubieke meter aan hoog radioactief afval en circa 70 m³ aan laagradioactief afval. Kleine hoeveelheden dus die zeer veilig in Vlissingen bij de Covra opgeslagen worden.Waterstof als energiebron is nog in een ontwikkelingsfase en nu nog niet beschikbaar als serieuse energiebron. Belangrijk voordeel is wel dat het huidige kostbare gasleidingnet met enige aanpassing, in de toelomst als transportmiddel kan gaan dienen.Mijn conclusie m.b.t. bovenstaande: Van het gas afgaan geeft een verwaarloosbaar mondiaal effect op het terugdringen van het broeikaseffect. Daarnaast zullen meer landen gas als belangrijke energiebron gaan gebruiken. Kernenergie is gelet op de steeds verbeterende technieken en een acceptabele hoeveelheid kernafval een zeer goede energiebron om aan de steeds maar groeiende vraag naar energie te voldoen. Denk hierbij ook aan de groei van de wereldbevolking. Verwachte groei tot het jaar 2100 naar 11,2 miljard mensen, een groei van circa 50%. Zonnepanelen zijn mijns inziens een ideale oplossing voor de energievoorziening van individuele gebouwen. Windmolens, mee ophouden en zoeken naar alternatieve mogelijkheden om van windenergie optimaal gebruik te kunnen maken. Waterstof zal een goede en schone energiebron kunnen worden maar heeft nog een lange weg te gaan.
  19-11-2020 17:27:55
 • Binnen Soest is geen plaats geschikt om zonnevelden aan te leggen of windmolens te plaatsen.Gebruik je grond voor zonneweiden dan gaat dit ten koste van de mogelijkheid om woningen te bouwen. Ik zie maar een heel beperkte mogelijkheid van zonnepanelen en dat is op daken van verschillende gebouwen. Maar omdat de meeste daken geen eigendom zijn van de gemeente wordt je daarbij afhankelijk van de bereidheid van anderen. Bovendien vergeet men voor het gemak vaak de verontreiniging die ontstaat bij bijvoorbeeld brand en ook vergeet men dat de zonnepanelen ook niet het eeuwige leven hebben waardoor je ontzettend veel afgedankte zonnepanelen krijgt die niet voor 100% te recyclen zijn.Voor windmolens ter hoogte van ca 200m of meer is in Soest al helemaal geen plaats. Er staan nu al veel windmolens en zonneweiden in Nederland wat slechts ca. 3% voorziet in de energiebehoefte. Naar mijn bescheiden mening heeft politiek Den Haag een verkeerd besluit genomen door de energietransitie naar de gemeenten te schuiven.Als gemeente kan je niet de meest voor de hand liggende oplossing (enkele kerncentrales bouwen in Nederland) realiseren.Dat moet op landelijk niveau gebeuren. Helaas hebben milieugroeperingen een grotere invloed in de beslissing dan de deskundige wetenschappers. Nu is een weg ingeslagen die de burgers heel veel geld gaat kosten en uiteindelijk geen oplossing levert.Alle subsidie ten spijt zal het roer om moeten. Lees de stukjes van oud-minister Ronald Plasterk over de energietransitie er maar eens op na.Alleen jammer dat men uit de politieke arena moet zijn om dergelijke reële stukjes te mogen schrijven.Het valt me telkens weer op dat de oorzaak van het probleem (overbevolking) niet of nauwelijks benoemd wordt. Als je energietransitie wilt doen slagen dan moet je dat integraal met andere zaken aan pakken en niet als one-issue item benaderen.
  19-11-2020 16:07:13
 • Snel van het gas af! Dat is de huidige visie. Een visie gemaakt in de dichte mist en meer gebaseerd op gevoel dan op wetenschap. Bij varen in dichte mist is het vaak beter om je koers te bepalen met behulp van wetenschap dan te turen naar de mistige einder. In deze visie probeer ik een toekomst te schetsen die met behulp van wetenschap stuurt naar een vast punt in de verte. 1. Energievoorziening neemt zo min mogelijk ruimte in en is continu beschikbaar. Kolencentrales, gascentrales en kernreactors voldoen aan deze eisen, zon en wind niet. Diepe geothermie zou een kandidaat kunnen zijn maar waarschijnlijk is de Nederlandse ondergrond hier niet geschikt voor (je moet te diep voor de hoge temperatuur en op die diepte is de grond te compact voor hoge doorstroming). De impact op (lokaal) milieu en klimaat zijn beiden belangrijk waarbij de lokale invloed belangrijker is. Hieruit volgt dat op den duur een vorm van kernenergie (de enige energievorm die haar afval intern houdt en dus nul impact heeft op milieu en klimaat) de toekomst heeft. 2. Op den duur gaan we van het gas af! De huizen zullen in de verre toekomst 1 energie-aansluiting hebben, te weten elektra. Totdat er voldoende energievoorziening is, blijven we efficiënt gas gebruiken in de huizen. Hoewel nu veel aandacht wordt gegeven aan waterstof als energiedrager, lijkt het niet logisch om de opgewekte elektriciteit met veel verlies om te zetten in waterstof om zo te transporteren naar huizen. Juist omdat de energievoorziening continu beschikbaar is, is deze inefficiënte vorm van energieopslag niet nodig. 3. Elk huis heeft, als de ruimte het toestaat, een accu ter grootte van het gemiddelde energie verbruik van dat huis per dag. Hierdoor zal piek netwerkgebruik afnemen en kan het elektriciteitsnetwerk geoptimaliseerd worden voor gemiddeld gebruik. Slimme algoritmes optimaliseren levering aan deze accu’s en pas vanuit de accu gaat de elektriciteit verder het huis in. 4. Terugleveren van particulier opgewekte energie is niet mogelijk. Zonnepanelen op daken zullen veelal tegelijk energie opwekken en daardoor zorgen voor een zware belasting op het netwerk. Dit netwerk moet hierdoor steeds zwaarder worden uitgevoerd terwijl de op een zonnige dag opgewekte stroom weinig tot geen waarde heeft.5. Zonnepanelen of andere lokale energieopwekkers worden niet gesubsidieerd en er komt een verwijderingsbijdrage die ervoor moet zorgen dat er een fatsoenlijke recycling van het materiaal plaats kan vinden. Wel wordt het hebben van een privé-accu aangeraden/gesubsidieerd om zo lokaal opgewekte energie te kunnen gebruiken in een 24 uurs cyclus. 6. Verwarming en koeling van het huis geschiedt door middel van elektrische radiatoren en/of ‘airco units’ of vloerverwarming. Het voordeel van deze methode ten opzichte van het huidige cv-systeem is de mogelijkheid heel specifiek in tijd en plaats te kunnen verwarmen door middel het aansturen van 1 enkele radiator. Ook zijn er geen warmteverliezen door cv-leidingen meer. 7. Water wordt verwarmd daar waar het nodig is door middel van elektriciteit. Elk warm water punt kan zijn eigen verwarmer hebben waardoor er geen probleem meer is met warm-watervoorziening als je 2 douches tegelijk aanhebt, ook is er geen verlies door lange leidingen vanaf cv-ketel naar warm water punt.8. Aangezien er een volledige focus komt op elektriciteit zullen we onze innovatiekracht kunnen richten op verbeteringen van de volgende drie punten:a. Opwekking: Kerncentrales leveren met de minste impact op milieu en klimaat een betrouwbare energie. Er valt nog een hoop te optimaliseren in het ontwerp van kerncentrales (type IV, thorium, fusie, etc) voor veiligheid en afval minimalisatie.b. Transport: De huidige methode van een koperdraad is 130 jaar oud. Hoewel er voortgang geboekt is bij supergeleiding, is er mijns inziens nog voldoende te verbeteren aan deze methode om zo stroomverlies tijdens transport te minimaliseren. c. Opslag: Om het transportnetwerk te ontzien is een lokale mogelijkheid tot opslag verstandig. Er is voortgang in de accutechnologie maar ook nog een hoop voortgang mogelijk met betrekking op milieu-impact van de gebruikte grondstoffen. Dit is een lange termijn visie. Dus niet hals over kop van het gas af, maar met beleid en op de lange termijn aansturend op 1 efficiënt netwerk voor al onze energie: elektriciteit.
  12-11-2020 8:59:14
 • Grote daken (boerenschuren) vol leggen met zonnepanelen. Dit opnemen in toetskader voor vergunningverlening voor verbouw / nieuwbouw. Zonnepanelen op scholen en verzorgingstehuizen.Minimale energieprestatie voor gebouwen opnemen in bestemmingsplan.Collectieve inkoop van zonnepanelen faciliterenOpzet lokale energie coöperatie stimuleren
  11-11-2020 11:47:25
 • Energie neutraal zonder horizonvervuiling.Dit is waarom de meeste Soesters en Soesterbergers een antipathie tegen windturbines en zonnevelden hebben. Maar het kan ook anders. Het idee van een zonneveld op het voormalig militair vliegveld is daar een van. Als dit op een doordachte manier geplaatst en aangekleed word, zal niemand daar op tegen zijn.Windturbines zijn daarintegen een heel ander verhaal. Niemand ziet graag van die inmens grote wentelwieken het polderlandschap ontsieren.Maar wie zou er op tegen zijn als Soest zijn eigen "Kinderdijk" langs de Eem bouwt. Met niet van echt te onderscheiden watermolens, maar dan met het inwendige van een windturbine. De expertise heeft Soest al in huis. Firma v.d Grift heeft hier ervaring mee ! Mogelijk zou dit in collectief kunnen gaan met de gemeentes Baarn en Amersfoort. Dit beeld zal voor veel Soesters meer sympathie mee krijgen.
  8-11-2020 11:23:46
 • Het lijkt me dat alleen de landingsbanen van oud vliegveld Soesterberg goed zijn voor zonnepanelen. En maak het gelijk mooi: een groene muur er omheen zetten zodat het niet een lelijk gezicht wordt...
  7-11-2020 8:01:27
 • De startbanen van vliegveld Soesterberg gebruiken als opwekkingslied zonne energie!
  4-11-2020 18:10:53
U moet registreren/ingelogd zijn om te reageren
soest
2208