Gebruiksvoorwaarden op deze site mbt de mogelijkheid tot Praat mee

Op deze site kunt u meepraten over de toekomst van uw dorp of stad of een onderdeel daarvan. Daarvoor kunt u uw inbreng kwijt onder de knop “Praat mee!”

De dienst "Praat mee" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf LOS stadomland. Aan het gebruik van Praat mee zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Praat mee te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door LOS stadomland schriftelijk zijn aanvaard. 

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Op Praat mee kunt u discussies voeren over allerlei onderwerpen. De onderwerpen en wat u daarin wilt bijdragen zijn ter uwer keuze, binnen de grenzen zoals aangegeven bij de diverse fora en onderwerpen. LOS stadomland en haar moderatoren hebben hierbij uiteindelijk het laatste woord.
1.2. Praat mee is direct te gebruiken zonder account.
1.3. Met Praat mee worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring op deze site voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Praat mee te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het lastigvallen van andere gebruikers, het aanmaken van accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander, of als een beheerder/moderator van Praat mee.
2.2. Daarnaast is het verboden bij Praat mee:

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);- informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• voor commerciële doeleinden in te zetten;
• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3. Indien LOS stadomland constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag LOS stadomland zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan LOS stadomland zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4. Indien naar het oordeel van LOS stadomland hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van LOS stadomland of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is LOS stadomland gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5. LOS stadomland is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. LOS stadomland kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart LOS stadomland van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. LOS stadomland spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. LOS stadomland onderhoudt Praat mee actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. LOS stadomland mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Praat mee aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist LOS stadomland zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De dienst Praat mee, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van LOS stadomland. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van LOS stadomland, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). LOS stadomland heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan LOS stadomland besluiten tot aanpassing of verwijdering. 4.4. Het is na plaatsing van informatie niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar LOS stadomland, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. LOS stadomland zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Praat mee, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of LOS stadomland daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal LOS stadomland zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1. Praat mee wordt u geheel gratis aangeboden.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert LOS stadomland geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2. LOS stadomland is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij LOS stadomland meldt.
6.4. In geval van overmacht is LOS stadomland nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. LOS stadomland kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. LOS stadomland mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
8.2. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Praat mee worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin LOS stadomland gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door LOS stadomland wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. LOS stadomland is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Praat mee of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

soest
2208